+372 53 033 722 info@notarlaidvee.ee

Muud ametitoimingud

Lepitusmenetluse olemus

Kaasaegne tsiviilvaidluste lahendamine ei pea alati toimuma kohtumenetluse käigus. Lepitusmenetlus on üks kohtuvälistest vaidluste lahendamise võimalustest. Lepitusmenetluse tunnuseks on see, et pooli vahendaval/lepitaval kolmandal isikul (lepitajal) puudub pädevus langetada menetlusosaliste suhtes nende tahte vastaselt siduvaid otsuseid. Täidetav tulemus sünnib üksnes siis, kui pooled jõuavad kokkuleppele.

 Vaidluste lahendamisel vastastikkuse konsensuse saavutamise teel on mitmeid eeliseid poolte jaoks:

  • tagatud on lõpptulemuse mõlema poole vabatahtlik aktsepteerimine
  • menetlus on kokkuvõttes kiirem, vähem formaliseeritud, kulud väiksemad
  • võimalik on arvestada juriidiliselt mitterelevantsete, kuid poolte jaoks oluliste asjaoludega
  • lepitusläbirääkimised ei ole avalikud.

Lepitamist eristab läbirääkimistest mõlema poole usaldust omava erapooletu kolmanda isiku kaasamine, kes on valmis tüli lahendamisele, kas vahendamise või aktiivse nõustamise teel kaasa aitama.

Poolte lepitamine kannab sedasama õigusrahu tagamise ideed, mida teatud toimingute notariaalse tõestamise nõuegi. Lepitajana tegutsedes (nagu notari ametitoimiguid sooritadeski), on notar sõltumatu ning lepitusosaliste suhtes erapooletu, kehtib saladuse hoidmise kohustus lepitusmenetluse asjaolude suhtes (vaid kohus võib kaaluka avaliku huvi esinemisel, eeskätt kui on tegu lapse huvide kaitsega või ohuga isku elule ja tervisele, kohustada andmeid andma). Tulenevalt mitmete osalejatega tõestamistoimingute läbiviimise kogemustest on notar harjunud suunama ka läbirääkimisi ning pooli vajadusel lepitama.

Lepitusmenetlus on sobiv vaidluste jaoks, mis on eelduslikult emotsionaalsed ja mitte niivõrd õiguslikud (naabrusvaidlused, vaidlused ühisvara ja kaasomandi jagamise, lapse hooldusõiguse, ligipääsu tee üle), kui pooltel on huvi vaatamata tekkinud erimeelsustele jätkata koostööd edaspidi (tarnelepingud, koostöölepingud) või edasise koostöö soovi puudumisel asi kiiresti ja väiksemate kuludega ära lahendada.

 

Õiguslikud tagajärjed

Lepitusmenetluse tulemusel võidakse sõlmida kokkulepe, millele pooled võivad soovida anda täitejõu. Täitedokument tähendab seda, et selles konkreetses asjas on vaidlus lõplikult otsustatud ja samas asjas enam kohtusse minna ei saa. Lepitusmenetluse tulemuseks ei pea siiski alati olema täitedokument. Mõnikord pooled lihtsalt „lepivad ära“ ning tulemuseks ei ole isegi lepingut, vaid emotsionaalne rahulolu. Kui lasta lepitamise tulemusel saavutatud kokkulepe notariaalselt tõestada, saab see olla kannete tegemise aluseks riiklikesse registritesse, näiteks juurdepääsu servituudi või ühisvara jagamisel ainuomaniku kinnistusraamatusse kandmise aluseks.

Notarist lepitaja vahendusel sõlmitud kokkuleppeid on võimalik täidetavaks tunnistada:

  • Notari juures
  • Kohtus

Kohus ei kinnita ning notar ei tunnista täidetavaks kokkulepet, mille esemeks on eluruumi üürilepingu kehtivuse ja ülesütlemise ning eluruumi vabastamise vaidlus. Mittevaralise nõude osas sõlmitud kokkuleppeid saab täidetavaks tunnistada üksnes juhul, kui vaidluse eseme suhtes on võimalik sõlmida kompromiss.

Sama, mis käib notarist lepitaja vahendusel sõlmitud kokkulepete täidetavaks tunnistamise kohta, kehtib ka advokaadist lepitaja vahendusel sõlmitud kokkulepete kohta.

Lepitusmenetluse ajaks nõude aegumine peatub.

 

Lepitustasud

Lepitusmenetluse läbiviimise ja sellega seotud kulude eest maksavad lepitusosalised lepitajale kokkulepitud tasu. Lepitaja võib nõuda pooltelt lepitustasu ettemaksu.

Lepitusosalised vastutavad kokkulepitud tasu maksmise eest lepitaja ees solidaarselt. Lepitusosalised teineteise kulusid ei hüvita, välja arvatud kui nad lepivad kokku teisiti.

Kui lepitusmenetlus viiakse läbi kohtumenetluse raames, reguleerivad hilisemat kulude jaotumist poolte vahel tsiviilkohtumenetluse seadustiku normid.

Lepitusmenetluse tulemusel sõlmitud kokkuleppe täidetavaks tunnistamise tõestamisel on notari tasu 51,13 eurot, millele lisandub käibemaks 20%.

Kontakt

Kirjutage meile

Kui teil on küsimusi, kirjutage meile. Vastatame esimesel võimalusel.

Tallinna Notar

Kirsty Laidvee

 

Notar Kirsty Laidvee alustas tegutsemist notarina 2004. a. Tollane ühine büroo koos notarite Alla Ševtšuki ja Reeli Eelmetsaga asus aadressil Liivalaia 14 Tallinn.

Hiljem kolis büroo aadressile Tornimäe 5, Tallinn. Alates detsembrist 2011. a peab Kirsty Laidvee bürood üksi.

Veebileht

Navigeerimine

Kontakt

Saame aidata

Parda tn 4,
10151 Tallinn (II korrus)
endine Narva mnt 11d

Vaata kaardil