Volikirja kehtetuks kuulutamine

Esindatav võib volituse igal ajal tagasi võtta, ja seda isegi siis kui volitus on tähtajaline. Tagasivõtmatuna antud volituse saab tagasi võtta mõjuval põhjusel. Volituse tagasivõtmine toimub tahteavalduse tegemisega esindajale, kolmandale isikule, kellega tehingu tegemiseks volitus anti, või avalikkusele. Kui volitus anti tahteavaldusega kolmandale isikule või avalikkusele, tuleb volitus tagasi võtta samal viisil. Kui volituse kohta on antud volikiri, siis loetakse, et volitus kehtib seni, kuni volikirja ei ole esindatavale tagasi antud või kehtetuks kuulutatud. Ehkki seadus loeb hoolimata eeltoodust volituse lõppenuks isiku suhtes, kes tehingu tegemisel esindaja volituse lõppemisest teadis või pidi teadma, on hilisemate vaidluste ja võimalike tõendamisraskuste vältimiseks volikirjas sisalduva volituse tagasi võtmisel alati mõistlik volikiri kehtetuks kuulutada.
 
Volikirja kehtetuks kuulutamiseks tuleb volitajal pöörduda notari poole. Notar tõestab volitaja tahteavalduse volikirja kehtetuks kuulutamiseks ning seejärel avaldab volikirja kehtetuks kuulutamise teate väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
Volikiri muutub kehtetuks kümne päeva möödumisel volikirja kehtetuks kuulutamise teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
Notari tasu volituse tühistamise tõestamise eest on pool volituse tõestamise eest võetud notari tasust.