Pärand ja võlad

Pärandi vastu võtmisega lähevad pärijale üle kõik pärandaja õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis oma olemuselt on lahutamatult seotud pärandaja isikuga või mis seadusest tulenevalt ei saa ühelt isikult teisele üle minna (ettevõtte juhatuse liikme positsioon, õigus teose autorsusele jms). Pärijal ei ole võimalik pärimiseks valida vaid teatud konkreetseid esemeid pärandvara hulgast. Pärija on kohustatud täitma kõik pärandaja kohustused.

 

Kui pärandvarast ei piisa kõigi pärandaja kohustuste täitmiseks, peab pärija pärandaja kohustused täitma oma vara arvel, välja arvatud juhul, kui pärija on pärimismenetluse käigus nõudnud pärandvara inventuuri läbiviimist (varade nimekirja koostamine kohtutäituri poolt) ning pärast inventuuri tegemist on täitnud kohustused seaduses sätestatud korras, välja on kuulutatud pärandvara pankrot või kui pankrotimenetlus on lõppenud pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu.

 

Kui võlad on ilmselged, ei pruugi pärija pärandit vastu võtta, vaid võib pärandist loobuda. Pärandist loobumine on võimalik 3 kuu jooksul arvates päevast, kui pärija sai teada pärandaja surmast ja oma pärimisõigusest. Pärandist loobumise avaldus vormistatakse notari juures. Loobumisel peab arvestama, et pärimisõigus läheb üle loobuja lastele ja laste loobumisel lapselastele.  

 

Notarite Koja infomaterjali leiate siit.