Pärandi vormistamine

Pärimisasja algatamiseks vajalikud andmed.
 
Alates 1. jaanuarist 2009. a kehtib uus pärimisseadus, mille kohaselt loetakse, et seaduse kehtima hakkamise järgselt surnud isikute pärandvara läheb pärijatele üle automaatselt, st, et pärandi vastuvõtmise tähtaega pole (enne 01.01.2009 kehtima hakanud seaduse jõustumist oli pärandi vastuvõtmise tähtaeg 10 aastat pärandaja surmast). Siiski registris olevate asjade ümberregistreerimiseks ja näiteks pärandaja raha pangaarvelt võtmiseks peab pärimisasja notari juures vormistama. Samuti siis, kui pärija soovib pärandist loobuda. Pärandist loobumiseks on pärijal aega 3 kuud arvates sellest, kui ta sai teada pärandaja surmast ja oma pärimisõigusest.

Pärandi vormistamiseks esitatakse notarile testament (kui on tehtud) ja/või sugulust tõendavad dokumendid (sünnitunnistus, abielutunnistus).
Notar koostab pärimismenetluse algatamise avalduse (maksab 63,90 eurot, millele lisandub käibemaks) ning lahendab pärimisasja:
a) Kui kõigi võimalike pärijate elukohad ei ole teada, siis viib läbi üleskutsemenetluse (maksab 25,55 eurot, millele lisandub käibemaks)
b) Teeb järelepärimisi pärandaja vara kohta või pärija nõudel määrab inventuuri, mille teostab kohtutäitur
c) Koostab pärimistunnistuse (maskab 102,25 eurot, millele lisandub käibemaks) ja vajadusel üleelanud abikaasale omandiõiguse tunnistust (maksumus sõltub vara väärtusest)
d) Pärijate soovil koostab pärandvara jagamise lepingu (maksumus sõltub vara väärtusest) ning korraldab kinnisasjade registreerimist pärija nimele.