OÜ asutamine

Vajalikud andmed OÜ asutamiseks.

 

Osaühingut võib asutada üks või mitu isikut. Osanik ei vastuta isiklikult osaühingu kohustuste eest. Osakapital peab olema vähemalt 2500 eurot.

 

Osakapitali võib sisse maksta:
• rahas
• mitterahalise sissemaksena (osaühingule üleantav asi või varaline õigus, kui OÜ kapital on kuni 25 000 eurot, hindab väärtuse piisavust OÜ juhatus).
• tasudes sissemakset hiljem (ainult füüsilisest isikust asutaja, kuni sissemakse maksmiseni vastutab osanik OÜ kohustuste eest oma varaga osakapitali ulatuses, ei või muuta kapitali ega teha osanikele väljamakseid).

 

OÜ-t võib asutada notari juures või ettevõtjaportaali kaudu. Ettevõtjaportaali kaudu asutamisest loe täpsemalt siit.

 

Asutamiskulud, kui OÜ-t asutatakse notari juures:

OÜ asutamine kapitaliga 2500 eurot, 1 asutaja - notari tasu ca 40 eurot (sisaldab käibemaksu), riigilõiv 145 eurot.

OÜ asutamine kapitaliga 2500 eurot, mitu asutajat - notari tasu ca 65 eurot (sisaldab käibemaksu), riigilõiv 145 eurot.

 

OSAÜHINGU PÕHIKIRI (näidis)

1. OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA MAJANDUSAASTA
1.1. Osaühingu ärinimeks on _________.
1.2. Osaühingu asukohaks on Eesti Vabariik ________ maakond __________.
1.3. Osaühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. OSAKAPITAL JA OSADE EEST TASUMISE KORD
2.1. Osakapitali miinimumsuurus on kaks tuhat viissada (2 500) eurot ja osakapitali maksimumsuurus on kümme tuhat (10 000) eurot.
2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele. Mitterahalisi sissemakseid hindab juhatus. Mitterahalise sissemakse hindamine toimub äriseadustikus sätestatud korras.
2.3. Osaühingul ei ole reservkapitali.
2.4. Osaühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).

3. OSADE PÄRIMINE
Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele. Osa jagamisel osanike pärijate vahel ei ole nõutav teiste osanike, juhatuse, nõukogu või muu isiku nõusolek.

4. JUHATUS
4.1. Osaühingut esindab ning osaühingu tegevust juhib juhatus, millel on üks kuni kolm (3) liiget.
4.2. Osaühingu juhatus valitakse tähtajatult.
4.3. Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

Põhikiri on kinnitatud____________. a asutamisotsusega.