Nõustamine ametiteenusena


Notari poole võib pöörduda õigusabi saamiseks ka siis, kui ei ole vaja vormistada notariaalset dokumenti. Notar Kirsty Laidvee nõustab perekonna- ja pärimisõiguse, asjaõiguse ja lepinguõiguse ning äriõiguse valdkonnas.


Notaripoolne nõustamine ametiteenusena võib hõlmata ka dokumendi koostamist ja maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamist notari vahendusel, samuti isiku esindamist haldusmenetluses, pärija esindamist pärandvara pankrotimenetluses ning kohtus järgmistes hagita asja menetlustes:
- maksekäsu kiirmenetlus;
- isiku surnuks tunnistamine ja isiku surmaaja tuvastamine;
- äraolija varale hoolduse seadmine;
- piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkostja määramine;
- hagita perekonnaasjad;
- pärandi hoiumeetmete rakendamine;
- registriasjad;
- juriidilise isiku juhatuse ja nõukogu asendusliikme, audiitori, erikontrolli läbiviija ja likvideerija määramine;
- korteriomandi ja kaasomandi asjad;
- avalikult kasutatavale teele juurdepääsu ja tehnorajatise talumise asjad;
- välisriigi kohtulahendite tunnustamine ja täitmine.