Lepitusmenetluse olemus


Kaasaegne tsiviilvaidluste lahendamine ei pea alati toimuma kohtumenetluse käigus. Lepitusmenetlus on üks kohtuvälistest vaidluste lahendamise võimalustest. Lepitusmenetluse tunnuseks on see, et pooli vahendaval/lepitaval kolmandal isikul (lepitajal) puudub pädevus langetada menetlusosaliste suhtes nende tahte vastaselt siduvaid otsuseid. Täidetav tulemus sünnib üksnes siis, kui pooled jõuavad kokkuleppele.

 

Vaidluste lahendamisel vastastikkuse konsensuse saavutamise teel on mitmeid eeliseid poolte jaoks:

·         tagatud on lõpptulemuse mõlema poole vabatahtlik aktsepteerimine

·         menetlus on kokkuvõttes kiirem, vähem formaliseeritud, kulud väiksemad

·         võimalik on arvestada juriidiliselt mitterelevantsete, kuid poolte jaoks oluliste asjaoludega

·         lepitusläbirääkimised ei ole avalikud.

 

Lepitamist eristab läbirääkimistest mõlema poole usaldust omava erapooletu kolmanda isiku kaasamine, kes on valmis tüli lahendamisele, kas vahendamise või aktiivse nõustamise teel kaasa aitama.

 

Poolte lepitamine kannab sedasama õigusrahu tagamise ideed, mida teatud toimingute notariaalse tõestamise nõuegi. Lepitajana tegutsedes (nagu notari ametitoimiguid sooritadeski), on notar sõltumatu ning lepitusosaliste suhtes erapooletu, kehtib saladuse hoidmise kohustus lepitusmenetluse asjaolude suhtes (vaid kohus võib kaaluka avaliku huvi esinemisel, eeskätt kui on tegu lapse huvide kaitsega või ohuga isku elule ja tervisele, kohustada andmeid andma). Tulenevalt mitmete osalejatega tõestamistoimingute läbiviimise kogemustest on notar harjunud suunama ka läbirääkimisi ning pooli vajadusel lepitama.

 

Lepitusmenetlus on sobiv vaidluste jaoks, mis on eelduslikult emotsionaalsed ja mitte niivõrd õiguslikud (naabrusvaidlused, vaidlused ühisvara ja kaasomandi jagamise, lapse hooldusõiguse, ligipääsu tee üle), kui pooltel on huvi vaatamata tekkinud erimeelsustele jätkata koostööd edaspidi (tarnelepingud, koostöölepingud) või edasise koostöö soovi puudumisel asi kiiresti ja väiksemate kuludega ära lahendada.